Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Een dossier is een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Dit dossier met uw persoonlijke en medische gegevens is geschreven en is niet digitaal, met uitzondering van de facturering.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dit betekent dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat derden geen toegang hebben tot deze gegevens,
 • ik geen informatie bij een zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts, opvraag.

De gegevens uit uw dossier worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • voor uw behandeling,
 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar (dit alleen met uw expliciete toestemming),
 • voor het gebruik voor waarneming bij mijn afwezigheid,
 • voor de facturering; een deel van de gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor mijn financiële administratie (zie uw facturen).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik uw toestemming hiervoor vragen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze zijn:

 • uw naam, adres en woonplaats,
 • uw burgerservicenummer,
 • uw klantnummer en/of uw geboortedatum,
 • de datum van de behandeling,
 • een korte omschrijving van de behandeling (bijvoorbeeld ‘Orthomoleculair consult’),
 • gegevens over mijn praktijk. 
?2012 Praktijk voor Natuurgeneeskunde Mateboer

Privacy ©2018 Praktijk voor Natuurgeneeskunde Mateboer Interaction Design Userflow